2023

1.          Zhaoyuan Gong, Yueming Huang, Xianjing Hu, Jianye Zhang, Qilei Chen*, Hubiao Chen*. Recent Progress in Electrochemical Nano-Biosensors for Detection of Pesticides and Mycotoxins in Foods. Biosensors. 2023; 13:140. doi.org/10.3390/bios13010140.

2.          Li-Feng Li, Hui-Yuan Cheng, Jun Lang, Tin-Long Wong, Ji-Xia Zhang, Wen-Jie Wu, Quan-Wei Zhang, Hau-Yee Kong, Check-Hei Lai, Hau-Yee Fung, Man Liu, Wan-Rong Bao, Chu-Ying Huo, Hong-Ming Zheng, Qiu-Ke Hou, Su-Ping Bai, Quan-Bin Han*, An oligosaccharide marker for rapid authentication of edible birds nest, Food Chemistry, 2023, 409, 135334.

3.          Tin-Long Wong, Li-Feng Li*, Ji-Xia Zhang, Quan-Wei Zhang, Xue-Ting Zhang, Li-Shuang Zhou, Hau-Yee Fung, Lei Feng, Hui-Yuan Cheng, Chu-Ying, Huo, Man Liu, Wan-Rong, Bao, Wen-Jie, Wu, Cheuk-Hei Lai, Su-Ping Bai, Shao-Ping Nie, Pema-Tenzin Puno, Clara Bik-San Lau, Ping-Chung Leung, Quan-Bin Han*, Han-Dong Sun, Oligosaccharide analysis of the backbone structure of the characteristic polysaccharide of Dendrobium officinale, Food Hydrocolloids, 2023, 134, 108038.

4.          Liu YX, Chen YJ, Xu BW, Fu XQ, Ding WJ, Li SA, Wang XQ, Wu JY, Wu Y, Dou X, Liu B, Yu ZL*. Inhibition of STAT3 signaling contributes to the anti-melanoma effects of chrysoeriol. Phytomedicine, 2023, 109: 154572.

5.           

 

 

2022

1.          Mingna Sun, Dongyu Huang, Yun Liu, Haifang Chen, Hua Yu, Guobin Zhang, Qilei Chen*, Hubiao Chen*, and Jianye Zhang*. Effects of Cinobufagin on the Proliferation, Migration, and Invasion of H1299 Lung Cancer Cells. Chemistry & Biodiversity. 2022; doi.org/10.1002/cbdv.202200961.

2.          Wei-Hao ZhangHan-Yan LuoJing FangChen-Liang ZhaoKam-Chun ChanYui-Man ChanCai-Xia DongHu-Biao ChenZhong-Zhen ZhaoSong-Lin Li and Jun Xu. Impact of Sulfur Fumigation on Ginger: Chemical and Biological Evidence. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2022; 70(39):12577-12586. (2021 IF=5.895, Q1)

3.          Yancheng Tang, Liming Wang, Jiangjiang Qin, Yingying Lu, Hanming Shen*, Hubiao Chen*. Targeting mitophagy to promote apoptosis is a potential therapeutic strategy for cancer. Autophagy. 2022; Aug 22:1-3. doi: 10.1080/15548627.2022.2112830.

4.          Qilei Chen, Wenmin Zhou, Yueming Huang, Yuanyang Tian, Sum Yi Wong, Wing Ki Lam, Ka Yee Ying, Jianye Zhang* and Hubiao Chen*. Umbelliferone and scopoletin target tyrosine kinases on fibroblast-like synoviocytes to block NF-κB signaling to combat rheumatoid arthritis. Frontiers in Pharmacology. 2022; 13:946210.

5.          Jing Xu, Jing-quan Li, Qi-lei Chen, Elena A. Shestakova, Vsevolod A. Misyurin, Vadim S. Pokrovsky, Elena M. Tchevkina, Hu-biao Chen*, Hang Song* and Jian-ye Zhang*. Advances in Research on the Effects and Mechanisms of Chemokines and Their Receptors in Cancer. Frontiers in Pharmacology. 2022; 13:920779.

6.          LuMing Yang, WenMin Zhou, QiaoRu Guo, XinYue Fan, DongYu Huang, XiaoFei Sun, Jie Yuan, Hua Yu, HuBiao Chen*, JianYe Zhang*. Brusatol Inhibits Proliferation, Migration, and Invasion of Nonsmall Cell Lung Cancer PC9 Cells. World Journal of Traditional Chinese Medicine. 2022; doi: 10.4103/2311-8571.353662.

7.          Quanwei Zhang, Lifeng Li, Shuang Hao, Man Liu, Chuying Huo, Jianjun Wu, Wanrong Bao, Hongbing Liu, Wanrong Bao, Hongming Zheng, Zhipeng Li, Huiyuan Cheng, Hauyee Fung, Tinlong Wong, Pingchung Leung, Shunchun Wang, Ting Li, Ge Zhang, Min Li, Wei Jia, Zhaoxiang Bian, Timothy Mitchison, Jingchao Zhang*, Aiping Lyu*, Quanbin Han*, Handong Sun, A lymphatic route for a hyperbranched heteroglycan from Radix Astragali to trigger immune responses after oral dosing, Carbohydrate Polymers, 2022, 292,119653.

8.          Xianrui Chen, Ting Huang, Zhibing Huang, Quanbin Han, Development of an immunochromatographic test strip for the rapid detection of aristolochic acid A in herbal medicinal materials, Phytochemistry Analysis, 2022, 22, 441-451.

9.          Wen-Jie Wu, Li-Feng Li, Hui-Yuan Cheng, Hau-Yee Fung, Hau-Yee Kong, Tin-Long Wong, Quan-Wei Zhang, Man Liu, Wan-Rong Bao, Chu-Ying Huo, Quan-Bin Han*, Qualitative and quantitative analysis of Edible Bird's Nest based on peptide markers by LC-QTOF-MS/MS, Molecules, 2022, 27, 2945.

10.      Zhao CL,# Zhou L,# Xie WJ,# Zhao LH, Zhang CY, He K, Ye JH, Zhang JJ, Pan LT, Zou J,* Zhang HJ*. Bioactive isopimarane and 3,4 seco isopimarane diterpenoids from Isodon amethystoides. BMC Chemistry 2022; 16, Article 96.

11.      Yu X,# Son X,# Zhang Y,# Yang YM,# Ye JH, Liu YH, Pan LT,* Zhang HJ*. Design, synthesis and biological evaluation of lophanic acid derivatives as antifungal and antibacterial agents. Molecules 2022; 27 (20), Article 6836.

12.      Zhao Y,# Tsang NY,# Xu XY, Zhao CL, Ku CF, Li WF, Zhu Y, Liu KL, Rong LJ, Zhang HJ*. Axial chirality and antiviral activity evaluation of arylnaphthalene lignan glycosides from Justicia procumbens. Asian Journal of Organic Chemistry 2022; 11 (8), e202200267.

13.      Li WF,# Liang ZM, # Zhao CL, Tsang NY, Li JX, Liu YH, He K,  Pan LT,  Rong LJ, Zhou J,* Zhang HJ*. 3,4-Seco-isopimarane diterpenes from the twigs and leaves of Isodon flavidus. Molecules 2022; 27 (10), Article 3098.

14.      Tsang NY,# Li WF,# Varhegyi E,# Rong LJ,* Zhang HJ*. Ebola entry inhibitors discovered from Maesa perlarius. International Journal of Molecular Sciences 2022; 23 (5), Article 2620.

15.      Huo CY, Yang HY, Yu LZ, Fan CL, Quan JY, Deng LE, Yu ZL*, Liu JS*, Cao HH*. Niaoduqing granules inhibits TGF-β1-induced epithelial-mesenchymal transition in human renal tubular epithelial HK-2 cells. TMR Modern Herbal Medicine. 2022,5(3):14.

16.      Liu YX, Xu BW, Niu XD, Chen YJ, Fu XQ, Wang XQ, Yin CL, Chou JY, Li JK, Wu JY, Bai JX, Wu Y, Li SM, Yu ZL*. Inhibition of Src/STAT3 signaling-mediated angiogenesis is involved in the anti-melanoma effects of dioscin. Pharmacological Research, 2022, 175: 105983.

17.      Zhang MH, Wang Y, Amin A, Khan MA, Yu ZL*, Liang C*. Network Pharmacology Analysis of Bioactive Components and Mechanisms of Action of Qi Wei Wan Formula for Treating Non-small-cell Lung Carcinoma. Natural Product Communications,  2022;17(10).

18.      Wu JY, Chen YJ, Fu XQ, Li JK, Chou JY, Yin CL, Bai JX, Wu Y, Wang XQ, Li AS, Wong LY, Yu ZL*. Chrysoeriol suppresses hyperproliferation of rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes and inhibits JAK2/STAT3 signaling. BMC Complementary Medicine and Therapies, 2022, 22(1): 73.

19.      Li T, Fu X, Liu B, Wang X, Li J, Zhu P, Niu X, Bai J, Liu Y, Lu X, Yu ZL*. Luteolin binds Src, promotes STAT3 protein ubiquitination and exerts anti-melanoma effects in cell and mouse models. Biochemical Pharmacology, 2022, 200: 115044.

20.      Wu JY, Xie JH, Chen YJ, Fu XQ, Wang RJ, Deng YY, Wang S, Yu HX, Liang C, Yu ZL*. Amelioration of TPA-induced skin inflammation by the leaf extract of Vernonia amygdalina involves ERK/STAT3 (Ser727) signaling inhibition. Phytomedicine, 2022, 102: 154194.

21.      Amin A, Hossen MJ, Fu XQ, Chou JY, Wu JY, Wang XQ, Chen YJ, Wu Y, Yin CL, Dou XB, Liang C, Chou GX, Yu ZL*. Inhibition of the Akt/NF-κB pathway is involved in the anti-gastritis effects of an ethanolic extract of the rhizome of Atractylodes macrocephala. Journal of Ethnopharmacology, 2022, 293: 115251.

22.      Khan SA, Wu Y, Li AS, Fu XQ, Yu ZL*. Network pharmacology and molecular docking-based prediction of active compounds and mechanisms of action of Cnidii Fructus in treating atopic dermatitis. BMC Complementary Medicine and Therapies, 2022, 22(1): 275.

23.      Liu YX, Xu BW, Niu XD, Chen YJ, Fu XQ, Wang XQ, Yin CL, Chou JY, Li JK, Wu JY, Bai JX, Wu Y, Li SM, Yu ZL*. Inhibition of Src/STAT3 signaling-mediated angiogenesis is involved in the anti-melanoma effects of dioscin. Pharmacol Res. 2022;175:105983.

24.      Chen YJ, Wu JY, Deng YY, Wu Y, Wang XQ, Li ASM, Wong LY, Fu XQ*, Yu ZL*, Liang C*. Ginsenoside Rg3 in combination with artesunate overcomes sorafenib resistance in hepatoma cell and mouse models. J Ginseng Res. 2022;46(3):418-425.

25.      Yulin Fan and Zhijun Yang*. Inhaled siRNA Formulations for Respiratory Diseases: From Basic Research to Clinical Application, Pharmaceutics 2022,14(6),1193; https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14061193

26.      Ka Hong Wong; Muhammad Kashif Riaz; Yuning Xie; Xue Zhang; Qiang Liu; Huoji Chen; Zhaoxiang Bian; Xiaoyu Chen; Aiping Lu; Zhijun Yang*. Review of Current Strategies for Delivering Alzheimer's Disease Drugs Across the Blood-Brain Barrier, Focus (25 Jan 2022) https://doi.org/10.1176/appi.focus.20106

 

2021

1.          Yancheng Tang, Liming Wang, Tao Yi, Jun Xu, Jigang Wang, Jiangjiang Qin, Qilei Chen, Ka Man Yip, Yihang Pan, Peng Hong, Yingying Lu*, Hanming Shen*, Hubiao Chen*. Synergistic effects of autophagy/mitophagy inhibitors and magnolol promote apoptosis and antitumor efficacy. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2021; 11(12):3966-3982

2.          Zhaoyuan Gong, Yueming Huang, Xianjing Hu, Jianye Zhang, Qilei Chen*, Hubiao Chen*. Recent Progress in Electrochemical Nano-Biosensors for Detection of Pesticides and Mycotoxins in Foods. Biosensors. 2023 13:140. doi.org/10.3390/bios13010140.

3.          Shan-Shan Zhou, Jing Zhou, Jin-Di Xu, Hong Shen, Ming Kong, Ka-Man Yip, Quan-Bin Han, Zhong-Zhen Zhao, Jun Xu*, Hu-Biao Chen* and Song-Lin Li*. Ginseng ameliorates exercise-induced fatigue potentially by regulating the gut microbiota. Food & Function, 2021; 12:3954-3964.

4.          Qilei Chen, Lin Zhu, Ka Man Yip, Yancheng Tang, Yi Liu, Tao Jiang, Jianye Zhang, Zhongzhen Zhao, Tao Yi*, Hubiao Chen*. A hybrid platform featuring nanomagnetic ligand fishing for discovering COX-2 selective inhibitors from from aerial part of Saussurea laniceps Hand.-Mazz. Journal of Ethnopharmacology. 2021; 271:113849.

5.          Quanwei Zhang, Man Liu, Lifeng Li, Miaomiao Chen, Pema Tenzin Puno, Wanrong Bao, HongmingZheng, Xin Wen, Huiyuan Cheng, Hauyee Fung, Tinlong Wong, Zhongzhen Zhao, Aiping Lyu*, Quanbin Han*, Handong Sun, Cordyceps polysaccharide marker CCP modulates immune responses via highly selective TLR4/MyD88/p38 axis, Carbohydrate Polymers, 2021, 271, 118443.(IF9.38Q in Chem)

6.          Li-Feng Li, Grace Wing-Chiu But, Quan-Wei Zhang, Miao-Miao Chen, Xin Wen, Hoi-Yan Wu, Hui-Yuan Cheng, Pema-Tenzin Puno, Ji-Xia Zhang, Hau-Yee Fung, Man Liu, Su-Ping Bai, Tin-Long Wong, Zhong-Zhen Zhao, Hui Cao, Karl Wah-Keung Tsim, Pang-Chu Shaw*, Quan-Bin Han*, Han-Dong Sun, A specific and bioactive polysaccharide marker for the quality analysis of Cordyceps, Carbohydrate Polymers, 2021, 269, 118343.

7.          Hui-Yuan Cheng, Li-Feng Li, Wen-Jie Wu, Quan-Wei Zhang, Man Liu, Tin-Long Wong, Hau-Yee, Fung, Cheuk-Hei Lai, Wan-Rong Bao, Chu-Ying Huo, Quan-Bin Han*, Qualitative and quantitative analysis of agar in edible birds nest and related products based on a daughter oligosaccharide-marker approach using LC-QTOF-MS, Food Control, 2021, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108514.

8.          Wanrong Bao, Quanwei Zhang, Hongming Zheng, Lifeng Li, Man Liu, Huiyuan Cheng, Tinlong Wong, Ge Zhang, Aiping Lu, Zhaoxiang Bian, Diklung Ma*, Chunghang Leung*, Quan-Bin Han*, Radix Astragali polysaccharide RAP directly protects hematopoietic stem cells from chemotherapy-induced myelosuppression by increasing FOS expression, International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 183, 1715-1722.

9.          Guan-Jun Yang, Ying-Qi Song, Wanhe Wang, Quan-Bin Han*, Dik-Lung Ma*, Chung-Hang Leung*, An optimized BRD4 inhibitor effectively eliminates NF-κB-driven triple-negative breast cancer cells, Bioorangic Chemistry, 2021, 114, 105158. 

10.      Lei Feng, Xianyu Liang, Xuejin Mao, Hao Wan, Yan Wud, *, Quanbin Han*, Study on the preparation of molecular imprinted polymer for analysis of N-phenylglycine in human urine, J. Chromatogr. B, 2021, accepted.

11.      W. Zhang, W.W. Tao, J. Zhou, C.Y. Wu, F. Long, H. Shen, Q. Mao, H. Zhu, J. Xu*, S.L. Li*, Q.N. Wu*. Structural analogues in herbal medicine ginseng hit a shared target to achieve cumulative bioactivity. Communications Biology 4 (2021) 549.

12.      Y.S. Cui, L.X. Zhu, Q.L. Sun, Y.X. Li, S.L. Jiang, H.B. Chen, Z.Z. Zhao, W. Qiao, J. Xu*, C.X. Dong*. Structure of a laminarin-type β-(13)-glucan from brown algae Sargassum henslowianum and its potential on regulating gut microbiota. Carbohydrate Polymers 255 (2021) 117389.

13.      Deng R,# Zou J,# Zhao CL,# Yang YM,# Ku CF, Zhu Y, Liang ZM, Ye JH, Pan LT,* Zhang HJ*.  Bioactive icetexane and abietane diterpenes from Isodon phyllopodus. Natural Product Research 2021; 1-9; E-pub Ahead of Print.

14.      Chen SC,# Tsang NY,# Jiang HW,# Zhang HJ, Ge X, Wu YN, Shen Y, Wenxia WX, Li JL.* Cytotoxic tigliane diterpenoids from Euphorbia neorubella. Natural Product Research 2021; 36 (11), 2753-2757.

15.      He K,# Zou J,# Wang YX, Zhao CL, Ye JH, Zhang JJ, Pan LT,* Zhang HJ*.  Rubesanolides F and G: two novel lactone-type norditerpenoids from Isodon rubescens. Molecules 2021; 26 (13), Article 3865.

16.      Xu XY,# Wong DY,# Li YP, Deyrup ST,* Zhang HJ*.  Plant-derived lignans as potential antiviral agents: a systematic review. Phytochemistry Reviews 2022; 21 (1), 239-289.

17.      Zhang JN,# Xia YX,# Zhang HJ*.  Natural cyclopeptides as anticancer agents in the last 20 years. International Journal of Molecular Sciences 2021; 22 (8), Article 3973.

18.      Zhao Y, Ku CF, Xu XY, Tsang NY, Zhu Y, Zhao CL, Liu KL, Li CC, Rong LJ, Zhang HJ*.  Stable axially chiral isomers of arylnaphthalene lignan glycosides with antiviral potential discovered from Justicia procumbens. The Journal of Organic Chemistry 2021; 86 (8), 5568-5583.

19.      Aziz MA,# Sarwar MS,#,* Akter T, Uddin MS, Song X, Zhu Y, Islam MS, Zhang HJ*.  Polyphenolic molecules targeting STAT3 pathway for the treatment of cancer. Life Sciences 2021; 268, Article 118999.

20.      Wong-Deyrup SW,# Song X,# Ng TW, Liu XB, Zeng JG, Qing ZX, Deyrup ST, He ZD,* Zhang HJ*.  Plant-derived isoquinoline alkaloids that target ergosterol biosynthesis discovered by using a novel antifungal screening tool. Biomedicine & Pharmacotherapy 2021; 137, Article 111348.

21.      Yin C, Fu X, Chou J, Li J, Chen Y, Bai J, Wu J, Wu Y, Wang X, Yu ZL*. A proprietary herbal drug Young Yum Pill ameliorates chronic fatigue syndrome in mice. Phytomedicine. 2021;88:153602.

22.      Hossen MJ, Amin A, Fu XQ, Chou JY, Wu JY, Wang XQ, Chen YJ, Wu Y, Li J, Yin CL, Liang C, Chou GX, Yu ZL*. The anti-inflammatory effects of an ethanolic extract of the rhizome of Atractylodes lancea, involves Akt/NF-κB signaling pathway inhibition. J Ethnopharmacol. 2021;277:114183.

23.      Chen YJ, Liu YX, Wu JY, Li CY, Tang MM, Bai L, Fu XQ, Li JK, Chou JY, Yin CL, Wang YP, Bai JX, Wu Y, Wang XQ, Yu ZL*. A two-herb formula inhibits hyperproliferation of rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes. Sci Rep. 2021;11(1):3850.

24.      Wang YP, Liu B, Fu XQ, Tong TJ, Yu ZL*. Efficacy and safety of Si-Jun-Zi-Tang-based therapies for functional (non-ulcer) dyspepsia: a meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Complement Med Ther. 2021;21(1):11.

25.      Li JK, Chou JY, Yin CL, Fu XQ, Wu Y, Chen YJ, Bai JX, Wu JY, Liang C, Yu ZL*. A two-herb formula inhibits STAT3 signaling and exerts anti-melanoma effects in cell and animal models. J Ethnopharmacol. 2021;268:113671

26.      Isha Gaurav, Xuehan Wang, Abhimanyu Thakur, Ashok Iyaswamy, Sudha Thakur, Xiaoyu Chen, Gaurav Kumar, Min Li, Zhijun Yang*. Peptide Conjugated Nano Delivery Systems for Therapy and Diagnosis of Cancer, Pharmaceutics 2021, 13(9), 1433; https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13091433.

27.      Isha Gaurav, Abhimanyu Thakur, Ashok Iyaswamy, Xuehan Wang, Xiaoyu Chen and Zhijun Yang*. Factors Affecting Extracellular Vesicles Based Drug Delivery Systems. Molecules 2021, 26, 1544. https://doi.org/10.3390/molecules 26061544.

 

2020

1.          Shan-Shan Zhou, Kathy Ka-Wai Auyeung, Ka-Man Yip, Rong Ye, Zhong-Zhen Zhao, Qian Mao, Jun Xu,*, Hu-Biao Chen*, Song-Lin Li. Stronger Anti-obesity Effect of White Ginseng over Red Ginseng and the Potential Mechanisms Involving Chemically Structural/Compositional Specificity to Gut Microbiota. Phytomedicine. 2020. 74:152761.

2.          Dong Han, Qilei Chen* and Hubiao Chen*. Food-Derived Nanoscopic Drug Delivery Systems for Treatment of Rheumatoid Arthritis. Molecules 2020, 25:3506.

3.          Zi-Jun Cao, Ka-Man Yip, Yi-Guo Jiang, Shi-Liang Ji, Jian-Qing Ruan, Cheng Wang*, Hu-Biao Chen*. Suitability evaluation on material specifications and edible methods of Dendrobii Officinalis Caulis based on holistic polysaccharide marker. Chinese Medicine. 2020; 15:46.

4.          Li-Feng Li, Tin-Long Wong , Ji-Xia Zhang, Li-Shuang, Zhou, Su-Ping Bai, Hau-Yee Fung, Hui-Yuan Cheng, Quan-Wei Zhang, Hong-Ming Zheng, Wan-Rong Bao, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, Ge Zhang, Zhao-Xiang Bian, Ai-Ping, Lyu, Quan-Bin Han*, An oligosaccharide-marker approach to quantify specific polysaccharides in herbal formula by LC-qTOF-MS: Danggui Buxue Tang, a case study, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2020, 10.1016/j.jpba.2020.113235

5.          S.S. Zhou, K.K.W. Auyeung, K.M. Yip, R. Ye, Z.Z. Zhao, J. Xu*, H.B. Chen*, S.L. Li*. Stronger anti-obesity effect of white ginseng over red ginseng and the potential mechanisms involving chemically structural/compositional specificity to gut microbiota. Phytomedicine 74 (2020) 152761.

6.          Q.L. Sun, L.X. Zhu, Y.X. Li, Y.S. Cui, S.L. Jiang, N. Tao, H.B. Chen, Z.Z. Zhao, J. Xu*, C.X. Dong*. A novel inulin-type fructan from Asparagus cochinchinensis and its beneficial impact on human intestinal microbiota. Carbohydrate Polymers 247 (2020) 116761.

7.          Sarwar MS, Xia YX, Liang ZM, Tsang SW, Zhang HJ*.  Mechanistic pathways and molecular targets of plant-derived anticancer ent-kaurane diterpenes. Biomolecules 2020, 10 (1), article 144.

8.          Li QJ,# Zhao CL,# Ku CF,# Zhu Y, Zhu XJ, Zhang JJ, Deyrup ST, Pan LT,* Zhang HJ*.  Two new bioactive diterpenes identified from Isodon interruptus. Bioorganic Chemistry 2020, 95 (2020), Article number: 103512.

9.          Wu JY, Chan YC, Guo H, Chen YJ, Liu YX, Yi H, Yu ZL*. Twenty-four-week oral dosing toxicities of Herba Siegesbeckiae in rats. BMC Complement Med Ther. 2020;20(1):341.

10.      Lin X, Liu Y, Ma L, Ma X, Chen Z, Chen H, Si L, Ma X, Yu ZL*, Chen X*. Amelioration of experimental autoimmune encephalomyelitis by Rhodiola rosea, a natural adaptogen. Biomed Pharmacother. 2020;125:109960.

11.      Zhu PL, Lam DF, Li JK, Fu XQ, Yin CL, Chou JY, Wang YP, Liu YX, Chen YJ, Wu JY, Bai JX, Liang C, Yu ZL*. Gomisin N Exerts Anti-liver Cancer Effects and Regulates PI3K-Akt and mTOR-ULK1 Pathways in Vitro. Biol Pharm Bull, 2020; 43:1267-1271.

12.      Zeng MN, Li M, Chen YJ, Zhang JK, Cao YG, Zhang BB, Feng WS, Zheng XK, Yu ZL*. A new bisepoxylignan dendranlignan A isolated from Chrysanthemum Flower inhibits the production of inflammatory mediators via the TLR4 pathway in LPS-induced H9c2 cardiomyocytes. Arch Biochem Biophys, 2020; 690:108506.

13.      Wang YP, Fu XQ, Yin CL, Chou JY, Liu YX, Bai JX, Chen YJ, Wu Y, Wu JY, Wang XQ, Liu B, Yu ZL*. A traditional Chinese medicine formula inhibits tumor growth in mice and regulates the miR-34b/c-Met/β-catenin pathway. J Ethnopharmacol, 2020:113065.

14.      Amin A, Wu R, Cheung MH, Scott JF, Wang Z, Zhou Z, Liu C, Zhu G, Wong CK, Yu ZL*, Liang C*. An Essential and Cell-Cycle-Dependent ORC Dimerization Cycle Regulates Eukaryotic Chromosomal DNA Replication. Cell Rep. 2020;30(10): 3323-3338.e6.

15.      Chen YJ, Wu JY, Leung WC, Liu YX, Fu XQ, Zhu JQ, Wu Y, Chou JY, Yin CL, Wang YP, Wang XQ, Bai JX, Wu ZZ, Yu ZL*. An herbal formula inhibits STAT3 signaling and attenuates bone erosion in collagen-induced arthritis rats. Phytomedicine, 2020; 76:153254.

16.      Su T, Wang YP, Wang XN, Li CY, Zhu PL, Huang YM, Yang ZY, Chen SB, Yu ZL*. The JAK2/STAT3 pathway is involved in the anti-melanoma effects of brevilin A. Life Sci, 2020; 241:117169.

17.      Fu XQ, Liu B, Wang YP, Li JK, Zhu PL, Li T, Tse K-W, Chou JY, Yin CL, Bai JX, Liu YX, Chen YJ, Yu ZL*. Activation of STAT3 is a key event in TLR4 signaling-mediated melanoma progression. Cell Death Dis, 2020; 11:1-15.

18.      Liu YX, Xu BW, Chen YJ, Fu XQ, Zhu PL, Bai JX, Chou JY, Yin CL, Li JK, Wang YP, Wu JY, Wu Y, Chan KK, Liang C, Yu ZL*. Inhibiting the Src/STAT3 signaling pathway contributes to the anti melanoma mechanisms of dioscin. Oncol Lett, 2020; 19:2508-2514.

19.      Lin XL, Liu YY, Ma LL, Ma XM, Chen ZY, Chen H, Si L, Ma XY, Yu ZL*, Chen XH*. Amelioration of experimental autoimmune encephalomyelitis by Rhodiola rosea, a nature adaptogen. Biomed Pharmacother. 2020;15:109960.

20.      Ahmad I, Fakhri S, Khan H, Jeandet P, Aschner M, Yu ZL*. Targeting cell cycle by β-carboline alkaloids in vitro: Novel therapeutic prospects for the treatment of cancer. Chem Biol Interact. 2020;330:10922.

21.      Ka Hong Wong, Aiping Lu, Xiaoyu Chen and Zhijun Yang*. Natural Ingredient-Based Polymeric Nanoparticles for Cancer Treatment. Molecules, 2020, 25, 3620; doi:10.3390/molecules25163620.

22.      Ka Hong Wong, Yuning Xie, Xiao Huang, Kazunori Kadota, Xin-Sheng Yao, Yang Yu, Xiaoyu chen, Aiping Lu, Zhijun Yang*. Delivering crocetin across the Blood-Brain Barrier by Using γ-cyclodextrin to treat Alzheimer’s Disease. Scientific Reports, (2020) 10:3654, doi.org/10.1038/ s41598-020-60293-y (2020)

 

2019

1.          Ka-Man Yip, Jun Xu, Shan-Shan Zhou, Yuk-Man Lau, Qi-Lei Chen, Yan-Cheng Tang, Zhi-Jun Yang, Zhong-Ping Yao, Ping Ding*, Hu-Biao Chen* and Zhong-Zhen Zhao. Characterization of Chemical Component Variations in Different Growth Years and Tissues of Morindae Officinalis Radix by Integrating Metabolomics and Glycomics. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2019. 67(26):7304-7314.

2.          Jia-jun Li, Yan-yan Yan, Chao-yue Su, Hu-biao Chen* and Jian-ye Zhang*. Anti-cancer Effects of Pristimerin and the Mechanisms: A Critical Review. Frontiers in Pharmacology. 2019. 10:746.

3.          Qilei Chen, Lin Zhu, Jiaxuan Chen, Tao Jiang, Huazhen Ye, Hong Ji, Siuwai Tsang, Zhongzhen Zhao, Tao Yi*, Hu-Biao Chen*. Recent progress in nanomaterial-based assay for the detection of phytotoxins in foods. Food Chemistry. 2019; 277:162-178.

4.          LI Li-Feng, WONG Tin-Long, HAN Quan-Bin*Difficulties in research of Chinese medicine polysaccharides, Chinese Journal of Natural Medicine, 2019, 17(12), 883-886.

5.          Tin-Long Wong, Li-Feng Li, Ji-Xia Zhang, Su-Ping Bai, Li-Shuang Zhou, Hau-Yee Fung, Quan-Wei Zhang, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, Zhong-Zhen Zhao, Quan-Bin Han*, Oligosaccharide-marker Approach for Qualitative and Quantitative Analysis of Specific Polysaccharide in Herb Formula by Ultra-high-performance liquid chromatography-quadrupole-time-of-flight mass spectrometry: Dendrobium officinale, a case study, J. Chromatogr. A, 2019, Available online 21 July 2019, 460388.

6.          Lifeng Li, Hong Yao, Xiaojun Li, Quanwei Zhang, Xiyang Wu, Tinlong Wong, Hongming Zheng, Hauyee Fung, Bingxun Yang, Diklung Ma, Chunghang Leung, Ge Zhang, Zhaoxiang Bian, Aiping Lu, and Quanbin Han*, Destiny of Dendrobium officinale polysaccharide after oral administration: indigestible and nonabsorbing, ends in modulating gut microbiota, J. Agric. Food Chem.2019, 5968-5977.

7.          Wan-Rong Bao, Zhi-Peng Li,Quan-Wei Zhang, Li-Feng Li, Hong-Bing Liu, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, Ai-Ping Lu, Zhao-Xiang Bian, and Quan-Bin Han* Astragalus polysaccharide RAP selectively attenuates paclitaxel-induced cytotoxicity towards RAW 264.7 cells by reversing cell cycle arrest and apoptosis Front Pharmacol. 2019 Feb 11;9:1580. doi: 10.3389/fphar.2018.01580. eCollection 2018.

8.          Wei Wei, Zhi-Peng Li, Zhao-Xiang Bian and Quan-Bin Han*, Astragalus Polysaccharide RAP Induces MacrophagePhenotype Polarization to M1 via the Notch Signaling Pathway, Molecules 2019, 24102016

9.          Hou, Qiuke, Huang, Yongquan, Zhu, Zhaoyang, Liao, Liu, Chen, Xinlin, Han, Quanbin*, Liu, Fengbin, Tong-Xie-Yao-Fang improves intestinal permeability in diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome rats by inhibiting the NF-kappa B and notch signalling pathways, BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, 2019, 19, article Number: 337, DOI: 10.1186/s12906-019-2749-4

10.       Hou, Qiuke; Zhu, Shuilian; Zhang, Changrong; Huang, Yongquan; Guo, Yajuan; Li, Peiwu; Chen, Xinlin; Wen, Yi; Han, Quanbin*; Liu, Fengbi, Berberine improves intestinal epithelial tight junctions by upregulating A20 expression in IBS-D mice, BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, 2019, 118, Article Number: UNSP 109206, DOI: 10.1016/j.biopha.2019.109206

11.      Chen YJ, et al., Yu ZL*. Ribosome-Inactivating Protein α-Momorcharin Derived from Edible Plant Momordica charantia Induces Inflammatory Responses by Activating the NF-kappaB and JNK Pathways. Toxins (Basel). 2019;11(12). pii: E694.

12.      Liu YX, et al., Yu ZL*. MiR-let-7a/f-CCR7 signaling is involved in the anti-metastatic effects of an herbal formula comprising Sophorae Flos and Lonicerae Japonicae Flos in melanoma. Phytomedicine. 2019;64:153084.

13.      Zhu P, et al., Yu ZL*. Arnicolide D exerts anti-melanoma effects and inhibits the NF-κB pathway. Phytomedicine. 2019;64:153065.

14.      Zhao J, et al., Yu ZL*. A patent herbal drug Yi-Shen-Hua-Shi granule ameliorates C-BSA-induced chronic glomerulonephritis and inhabits TGFβ signaling in rats. J Ethnopharmacol. 2019;236:258-262.

15.      Liu JS, et al., Yu ZL*. Aloperine induces apoptosis and G2/M cell cycle arrest in hepatocellular carcinoma cells through the PI3K/Akt signaling pathway. Phytomedicine. 2019;61:152843.

16.      Liu JS, et al., Yu ZL*. Anti-tumor effects and 3D-quantitative structure-activity relationship analysis of bufadienolides from toad venom. Fitoterapia. 2019;134:362-371.

17.      Liu YX, et al., Yu ZL*. A TCM formula comprising Sophorae Flos and Lonicerae Japonicae Flos alters compositions of immune cells and molecules of the STAT3 pathway in melanoma microenvironment. Pharmacol Res. 2019;142:115-126.

18.      Chen J, et al., Yu ZL*. Sea bass (Lateolabrax maculatus) accelerates wound healing: A transition from inflammation to proliferation. J Ethnopharmacol. 2019;236:263-276.

19.      Chen J, et al., Yu ZL*, Xu B*. Dietary Supplementation with Sea Bass (Lateolabrax maculatus) Ameliorates Ulcerative Colitis and Inflammation in Macrophages through Inhibiting Toll-Like Receptor 4-Linked Pathways. Int J Mol Sci. 2019;20(12). pii: E2907.

20.      Zhu PL, et al., Yu ZL*. Antrodia camphorata Mycelia Exert Anti-liver Cancer Effects and Inhibit STAT3 Signaling in vitro and in vivo. Front Pharmacol. 2018;9:1449.

21.      Chen L, et al., Yu ZL*, Cao H, Xiao J*. Intracellular signaling pathways of inflammation modulated by dietary flavonoids: The most recent evidence. Crit Rev Food Sci Nutr. 2018;58(17):2908-2924.

22.      Zhu PL, et al., Yu ZL*. Schisandra fruits for the management of drug-induced liver injury in China: A review. Phytomedicine. 2019;59:152760.

23.      S.S. Zhou, K.K.W. Auyeung, K.M. Yip, R. Ye, Z.Z. Zhao, J. Xu*, H.B. Chen*, S.L. Li*. Stronger anti-obesity effect of white ginseng over red ginseng and the potential mechanisms involving chemically structural/compositional specificity to gut microbiota. Phytomedicine 74 (2020) 152761.

24.      Q.L. Sun, L.X. Zhu, Y.X. Li, Y.S. Cui, S.L. Jiang, N. Tao, H.B. Chen, Z.Z. Zhao, J. Xu*, C.X. Dong*. A novel inulin-type fructan from Asparagus cochinchinensis and its beneficial impact on human intestinal microbiota. Carbohydrate Polymers 247 (2020) 116761.

25.      Xu XY,# Wang DY,# Ku CF,# Zhao Y, Cheng H, Liu KL, Rong LJ,* Zhang HJ*.  HIV lignans from Justicia procumbens. Chinese Journal of Natural Medicines 2019, 17 (12), 945-952.

26.      Xu XY,# Tsang SW,# Guan YF,# Liu KL,# Pan WH, Lam CS, Lee KM, Xia YX, Xie WJ, Wong WY, Lee MML, Tai WCS, Zhang HJ*.  The in vitro and in vivo antitumor effects of plant-derived miliusanes and their induction of cellular senescence. Journal of Medicinal Chemistry 2019, 62 (3), 1541-1561.

27.      Wang MZ,#,* Si TX,# Ku CF, Zhang HJ*, Li ZM, Zheng-Ming Li, Chan ASC.* Synthesis of javanicunines A and B, 9-deoxy-PF1233s A and B, and absolute configuration establishment of javanicunine B. The Journal of Organic Chemistry 2019, 84 (2), 831-839.

28.      Xia YX, # Lam CS, # Li WF, # Sarwar MS, Liu KL, Lee KM, Zhang HJ*, Tsang SW.* Flexicaulin A, an ent-kaurane diterpenoid, activates p21 and inhibits the proliferation of colorectal carcinoma cells through a non-apoptotic mechanism. International Journal of Molecular Sciences 2019, 20 (8), article 1917. doi:10.3390/ijms20081917 (Corresponding Author) (author names in GRF style)

29.      Kos J,# Ku CF,# Kapustikova I, Oravec M, Zhang HJ*, Jampilek J.* 8-Hydroxyquinoline-2-carboxanilides as antiviral agents against avian influenza virus. ChemistrySelect 2019, 4 (15), 4582-4587.

30.      Xiao Huang, Hai Lin, Feng Huang, Yuning Xie, Ka Hong Wong, Xiaoyu Chen, Dongyue Wu, Aiping Lu, and Zhijun Yang*. Targeting Approaches of Nanomedicines in Acute Myeloid Leukemia, Dose Response. 2019:17(4): 1559325819887048. (2019).

31.      Xue Zhang, Congcong Lin, Waikei Chan, Kanglun Liu, Aiping Lu, Ge Lin, Rong Hu, Hongcan Shi, Hongqi Zhang and Zhijun Yang*. Dual-functional Liposomes with Carbonic Anhydrase IX Antibody and BR2 Peptide Modification Effectively Improve Intracellular Delivery of Cantharidin to Treat Orthotopic Hepatocellular Carcinoma Mice. Molecules, 2019, 24, 3332; doi:10.3390/molecules 24183332 (2019).

32.      Ka Hong Wong, Muhammad Kashif Riaz, Yuning Xie, Xue Zhang, Qiang Liu, Huoji Chen, Zhaoxiang Bian, Xiaoyu Chen, Aiping Lu* and Zhijun Yang*. Review of Current Strategies for Delivering Alzheimer’s Disease Drugs across the Blood-Brain Barrier. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 381; doi:10.3390/ijms20020381 (2019).

33.      Muhammad Kashif Riaz, Xue Zhang, Ka Hong Wong, Huoji Chen, Qiang Liu, Xiaoyu Chen, Ge Zhang, Aiping Lu, Zhijun Yang*. Pulmonary delivery of transferrin receptors targeting peptide surface-functionalized liposomes augments the chemotherapeutic effect of quercetin in lung cancer therapy. International Journal of Nanomedicine, 2019:14 2879–2902 (2019).

 

2018

1.          Shan-Shan Zhou, Jun Xua, Chuen-Kam Tsang, Ka-Man Yip, Wing-Ping Yeung, Zhong-Zhen Zhao, Shu Zhu, Hirotoshi Fushimi, Heng-Yuan Chang*, Hu-Biao Chen*. Comprehensive quality evaluation and comparison of Angelica sinensis radix and Angelica acutiloba radix by integrated metabolomics and glycomics. Journal of Food and Drug Analysis. 2018; 26(3):1122-1137.

2.          Qi-Lei Chen, Yu-Jie Chen, Shan-Shan Zhou, Ka-Man Yip, Jun Xu*, Hu-Biao Chen*, Zhong-Zhen Zhao. Laser microdissection hyphenated with high performance gel permeation chromatography-charged aerosol detector and ultra performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry for histochemical analysis of polysaccharides in herbal medicine: Ginseng, a case study. International Journal of Biological Macromolecules. 2018; 107:332-342.

3.          ZZ Zhao, E Brand, HY Kwan, QB Han, MJ Zhou. Clarifying the origin of Houzao. Chinese Medicine. 2018, 13:25

4.          ZZ Zhao, P Guo, E Brand. A concise classification of bencao (materia medica). Chinese Medicine. 2018, 13:18

5.          L Liang, J Xu, WW Zhou, E Brand, HB Chen, ZZ Zhao*. Integrating Targeted and Untargeted Metabolomics to Investigate the Processing Chemistry of Polygoni Multiflori Radix. Frontiers in Pharmacology. 2018, 9:934

6.          LX Zhu, J Xu, SJ Zhang, RJ Wang, Q Huang, HB Chen, XP Dong, ZZ Zhao*. Qualitatively and quantitatively comparing secondary metabolites in three medicinal parts derived from Poria cocos (Schw.) Wolf using UHPLC-QTOF-MS/MS-based chemical profiling. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2018, 150: 278-286

7.          LX Zhu, J Xu, RJ Wang, HX Li, YZ Tan, HB Chen, XP Dong, ZZ Zhao*. Correlation between quality and geographical origins of Poria cocos as revealed by UHPLC- QTOF-MS/MS-based qualitative fingerprint profiling and UHPLC-QqQ-MS/MS-based quantitative determination of triterpenoid acids. Molecules. 2018, 23

8.          L Liang, J Xu, ZT Liang, XP Dong, HB Chen, ZZ Zhao*. Tissue-Specific Analysis of Secondary Metabolites Creates a Reliable Morphological Criterion for Quality Grading of Polygoni Multiflori Radix. Molecules. 2018, 23(5):1115-1129

9.          Y Jaiswal, ZT Liang, A Ho, HB Chen, L Williams, ZZ Zhao*. Tissue-based metabolite profiling and qualitative comparison of two species of Achyranthes roots by use of UHPLC-QTOFMS and laser micro-dissection. Journal of Pharmaceutical Analysis. 2018, 8: 10-19

10.      Li-Feng Li, Hong-Bing Liu, Quan-Wei Zhang, Zhi-Peng Li, Tin-Long Wong, Hau-Yee Fung, Ji-Xia Zhang, Su-Ping Bai, Ai-Ping Lu & Quan-Bin Han*, Comprehensive comparison of polysaccharides from Ganoderma lucidum and G. sinense: chemical, antitumor, immunomodulating and gut-microbiota modulatory properties, Scientific Reports, (2018) 8:6172 | DOI:10.1038/s41598-018-22885-7

11.      Quan-Bin Han*, Critical Problems Stalling Progress in Natural Bioactive Polysaccharide Research and Development, J. Agric. Food Chem.  66, 18, 4581-4583.

12.      Zhi-Peng Li, Hong-Bing Liu, Quan-Wei Zhang, Li-Feng Li, Wan-Rong Bao, Dik-Lung Ma , Chung-Hang Leung, Zhao-Xiang Bian, Ai-Ping Lu, and Quan-Bin Han*, Interference of Quercetin on Astragalus Polysaccharide-Induced Macrophage Activation, Molecules, 2018 Jun 28;23(7). pii: E1563. doi: 10.3390/molecules23071563.

13.      C.Y. Wu, M. Kong, W. Zhang, F. Long, J. Zhou, S.S. Zhou, J.D. Xu, J. Xu*, S.L. Li*. Impact of sulphur fumigation on the chemistry of ginger. Food Chemistry 239 (2018) 953-963.

14.      Wang MZ,* Si TX, Ku CF, Li XW, Li ZM, Zhang HJ*, Chan ASC.* Total synthesis and absolute configuration reassignment of mollenines A and B. Organic Chemistry Frontiers 2018, 5 (6), 954-957.

15.      Zhu Y,# Pan WH,# Ku CF, Zhang HJ*, Tsang SW.* Design, synthesis and evaluation of novel dihydrostilbene derivatives as potential anti-melanogenic skin-protecting agents. European Journal of Medicinal Chemistry 2018, 143 (1 Jan), 1254-1260.

16.      Wang MZ,* Ku CF, Si TX, Tsang SV, Lv XM, Li XW, Li ZM, Zhang HJ*, Chan ASC.*  Concise synthesis of natural phenylphenalenone phytoalexins and a regioisomer. Journal of Natural Products 2018, 81 (1), 98-105.

17.      Song X,# Wei YX,# Lai KM, He ZD,* Zhang HJ*.  In vivo antifungal of dipyrithione against Trichophyton rubrum on guinea pig dermatophytosis models. Biomedicine & Pharmacotherapy 2018, 108 (December 2018), 558-564.

18.      Pan WH, Xu XY, Shi N, Tsang SW, Zhang HJ*.  Antimalarial activity of plant metabolites. International Journal of Molecular Sciences 2018, 19 (5), article 1382 (40 pages). Tsang NY,# Chik WI,# Sze LP, Tsang SW, Zhang HJ*.  The use of naphthoquinones and furano-naphthoquinones as anti-invasive agents. Current Medicinal Chemistry 2018, 25 (38), 5007-5056.

19.      Zhao CL, Sarwar MS, Ye JH, Ku CF, Li WF, Luo GY, Zhang JJ. Xu J, Huang ZF, Tsang SW, Pan LT,* Zhang HJ*.  Isolation, evaluation of bioactivity and structure determination of amethinol A, a prototypic amethane diterpene from Isodon amethystoides bearing a six/five/seven-membered carbon-ring system. Acta Crystallographica Section C: Structural Chemisty 2018, C74, 635-640.

20.      Song X, Xia YX, He ZD, Zhang HJ*.  A review of natural products with anti-biofilm activity. Current Organic Chemistry 2018, 22 (8), 789-817

21.      Zhang Y, Guo H, Cheng BC, Su T, Fu XQ, Li T, Zhu PL, Tse KW, Pan SY, Yu ZL*. Dingchuan Tang essential oil inhibits the production of inflammatory mediators via suppressing the IRAK/NF-κB, IRAK/AP-1 and TBK1/IRF3 pathways in LPS-stimulated RAW264.7 cells. Drug Des Dev Ther. 2018;12:2731–2748.

22.      Guo H, Zhang Y, Cheng BC, Fu XQ, Zhu PL, Chen JL, Chan YC, Yin CL, Wang YP, Hossen MJ, Amin A, Tse AK, Yu ZL*. An ethanolic extract of the aerial part of Siegesbeckia orientalis L. inhibits the production of inflammatory mediators regulated by AP-1, NF-κB and IRF3 in LPS-stimulated RAW 264.7 cells. Biosci Trends. 2018; 12:330-337.

23.      Hossen MJ, Chou JY, Li SM, Fu XQ, Yin C, Guo H, Amin A, Chou GX, Yu ZL*. An ethanol extract of the rhizome of Atractylodes chinensis exerts anti-gastritis activities and inhibits Akt/NF-κB signaling. J Ethnopharmacol. 2018; 228:18-25.

24.      Guo H, Zhang Y, Cheng BC, Lau MY, Fu XQ, Li T, Su T, Zhu PL, Chan YC, Tse AK, Yi T, Chen HB, Yu ZL*. Comparison of the chemical profiles and inflammatory mediator-inhibitory effects of three Siegesbeckia herbs used as Herba Siegesbeckiae (Xixiancao).BMC Complement Altern Med. 2018; 18:141.

25.      Le Huang, Xinluan Wang, Huijuan Cao, Ling Li, Dick Ho-Kiu Chow, Li Tian, Heng Wu, Jiayong Zhang, Nan Wang, Lizhen Zheng, Xinsheng Yao, Zhijun Yang*, Ling Qin*. A bone-targeting delivery system carrying osteogenic phytomolecule icaritin prevents osteoporosis in mice, Biomaterials, 182, 58-71 (25 July 2018) .

26.      Congcong Lin, Xue Zhang, Hubiao Chen, Zhaoxiang Bian, Ge Zhang, Muhammad Kashif Riaz, Deependra Tyagi, Ge Lin, Yanbo Zhang, Jinjin Wang, Aiping Lu & Zhijun Yang*. Dual-ligand modified liposomes provide effective local targeted delivery of lung-cancer drug by antibody and tumor lineage-homing cellpenetrating peptide, Drug Delivery, 25:1, 256-266, (2018).

27.      Deependra Tyagi, Satyendra Kumar Mishra, Bing Zou, Congcong Lin, Ting Hao, Ge Zhang, Aiping Lu, Kin Seng Chiang and Zhijun Yang*. Nano-functionalized long-period fiber grating probe for disease-specific protein detection, J. Mater. Chem. B, 6, 386-392, (2018) .

28.      Riaz MK, Riaz MA, Zhang X, Lin C, Wong KH, Chen X, Zhang G, Lu A, Yang Z*. Surface Functionalization and Targeting Strategies of Liposomes in Solid Tumor Therapy: A Review, International Journal of Molecular Sciences, 19(1), pii: E195, (2018).

 

2017

1.          Kwan-Wai Ng, Zi-Jun Cao, Hubiao Chen*, Zhong-Zhen Zhao, Lin Zhu & Tao Yi*. Oolong tea: A critical review of processing Methods, chemical composition, health effects, and risk. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2017; 5:1-24.

2.          Qilei Chen, Lin Zhu, Yina Tang, Zhongzhen Zhao, Tao Yi*, Hubiao Chen*. Preparation-related structural diversity and medical potential in the treatment of diabetes mellitus with ginseng pectins. Annals of the New York Academy of Sciences. 2017; 1401(1):75-89.

3.          Tian-Min Wang, Jing Liu, Tao Yi, Yan-Jun Zhai, Hui Zhang, Hu-Biao Chen*, Shao-Qing Cai, Ting-Guo Kang*, Zhong-Zhen Zhao. Multiconstituent identification in root, branch, and leaf extracts of Juglans Mandshurica using ultra high performance liquid chromatography with quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Journal of Separation Science. 2017; 40(17):3440-3452.

4.          WANG Tian-min, YU Wen-jie, FU Ying, Di Xue, ZHAI Yan-jun*, ZHANG Hui, CHEN Hu-biao*. Inhibitory effect of the eggs decocted with branches of Juglans mandshurica on solid tumor of murine H22 hepatocarcinoma cell in mice. Drugs & Clinic. 2017;32(3):365-369. (in Chinese)

5.          Tian-Min Wang, Ying Fu, Wen-Jie Yu, Chen Chen, Xue Di, Hui Zhang, Yan-Jun Zhai*, Zheng-Yun Chu, Ting-Guo Kang and Hu-Biao Chen*. Identification of Polar Constituents in the Decoction of Juglans mandshurica and in the Medicated Egg Prepared with the Decoction by HPLC-Q-TOF MS2. Molecules. 2017; 22:1452.

6.          Jian-ye Zhang *, Wen-jing Huang, Hong-mei Sun, Yun Liu, Xiao-qin Zhao, Si-li Tang, Ming-na Sun, Sheng Wang, Jia-jun Li, Ling-ling Zhang, Jun-hua Zhou, Qian-rong Pan and Hu-biao Chen*. Structure Identification and In Vitro Anticancer Activity of Lathyrol-3-phenylacetate-5, 15-diacetate. Molecules. 2017; 22:1412.

7.          Shan-Shan Zhou, Jun Xu, Ming Kong, Ka-Man Yip, Jin-Di Xu, Hong Shen, Zhong-Zhen Zhao, Song-Lin Li*, Hu-Biao Chen*. Synchronous characterization of carbohydrates and ginsenosides yields deeper insights into the processing chemistry of ginseng. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2017; 145:59-70.

8.          Wei-Fang Zhong, Wing-Sum Tong, Shan-Shan Zhou, Ka-Man Yip, Song-Lin Li, Zhong-Zhen Zhao, Jun Xu*, Hu-Biao Chen*. Qualitative and quantitative characterization of secondary metabolites and carbohydrates in Bai-Hu-Tang using ultraperformance liquid chromatography coupled with quadrupole time-of-flight mass spectrometry and ultraperformance liquid chromatography coupled with photodiode array detector. Journal of Food and Drug Analysis. 2017; 25(4):946-959.

9.          Jun Xu, Hu-Biao Chen*, Song-Lin Li*. Understanding the Molecular Mechanisms of the Interplay Between Herbal Medicines and Gut Microbiota. Medicinal Research Reviews. 2017; 37(5):1140-1185.

10.      Qi-Lei Chen, Lin Zhu, Yi-Na Tang, Hiu-Yee Kwan, Zhong-Zhen Zhao, Hu-Biao Chen*, Tao Yi*. Comparative evaluation of chemical profiles of three representative 'snow lotus' herbs by UPLC-DAD-QTOF-MS combined with principal component and hierarchical cluster analyses. Drug Testing and Analysis. 2017; 9:1105-1115. (2017 IF=2.993 Q1)

11.      Xiao-Rui Guan, Lin Zhu, Zhan-Gang Xiao, Yi-Lin Zhang, Hu-Biao Chen*, Tao Yi*. Bioactivity, toxicity and detoxification assessment of Dioscorea bulbifera L.: a comprehensive review. Phytochemistry Reviews. 2017; 16:573-601.

12.      Lin Zhu, Zhi-Tao Liang, Tao Yi, Zhong-Zhen Zhao, Bao-Lin Guo*, Jian-Ye Zhang and Hu-Biao Chen*. Comparison of chemical profiles between the root and aerial parts from three Bupleurum species based on a UHPLC-QTOF-MS metabolomics approach. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017; 17:305.

13.      Ming Kong, Jun Xu, Huan-Huan Liu, Jin-Di Xu, Xiu-Yang Li, Min Lu, Chun-Ru Wang, Hu-Biao Chen*, Song-Lin Li*, Effects of boiling duration in processing of White Paeony Root on its overall quality evaluated by ultra-high performance liquid chromatography quadrupole/time-of-flight mass spectrometry based metabolomics analysis and high performance liquid chromatography quantification. Chinese Journal of Natural Medicines. 2017; 15(1):0062-0070.

14.      WANG Tianmin, YU Wenjie, FU Ying, DI Xue, ZHAI Yanjun*, KANG Tingguo, CHEN Hubiao*. In vivo anti-tumor activity of total tannins from Juglans mandshurica. China Medical Herald. 2017; 14(3):16-19. (in Chinese)

15.      Gao Jieying, Zhao Zhongzhen, Chen Hubiao*. Research on the clinical application of potential toxic Chinese medicines. Hong Kong Chinese Medicinal Journal. 2017; 12(1):54-59. (in Chinese)

16.      ZZ Zhao, E Brand, HY Kwan, QB Han, MJ Zhou. Clarifying the origin of Houzao. Chinese Medicine. 2018, 13:25

17.      ZZ Zhao, P Guo, E Brand. A concise classification of bencao (materia medica). Chinese Medicine. 2018, 13:18

18.      L Liang, J Xu, WW Zhou, E Brand, HB Chen, ZZ Zhao*. Integrating Targeted and Untargeted Metabolomics to Investigate the Processing Chemistry of Polygoni Multiflori Radix. Frontiers in Pharmacology. 2018, 9:934

19.      LX Zhu, J Xu, SJ Zhang, RJ Wang, Q Huang, HB Chen, XP Dong, ZZ Zhao*. Qualitatively and quantitatively comparing secondary metabolites in three medicinal parts derived from Poria cocos (Schw.) Wolf using UHPLC-QTOF-MS/MS-based chemical profiling. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2018, 150: 278-286

20.      LX Zhu, J Xu, RJ Wang, HX Li, YZ Tan, HB Chen, XP Dong, ZZ Zhao*. Correlation between quality and geographical origins of Poria cocos as revealed by UHPLC- QTOF-MS/MS-based qualitative fingerprint profiling and UHPLC-QqQ-MS/MS-based quantitative determination of triterpenoid acids. Molecules. 2018, 23

21.      L Liang, J Xu, ZT Liang, XP Dong, HB Chen, ZZ Zhao*. Tissue-Specific Analysis of Secondary Metabolites Creates a Reliable Morphological Criterion for Quality Grading of Polygoni Multiflori Radix. Molecules. 2018, 23(5):1115-1129

22.      Y Jaiswal, ZT Liang, A Ho, HB Chen, L Williams, ZZ Zhao*. Tissue-based metabolite profiling and qualitative comparison of two species of Achyranthes roots by use of UHPLC-QTOFMS and laser micro-dissection. Journal of Pharmaceutical Analysis. 2018, 8: 10-19

23.      Zhi-Peng Li, Quan-Wei Zhang Wei Wei, Li-Feng Li, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, Ai-Ping Lu, Zhao-Xiang Bian*, Quan-Bin Han*, Luteolin exerted less inhibitory effect on macrophage activation induced by Astragalus polysaccharide than by lipopolysaccharide, Journal of Functional Foods, 2017, 37, 618-623.

24.      Zhi-Peng Li, Wei Wei, Quan-Wei Zhang, Hong-Bing Liu, Wan-Rong Bao, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, Ai-Ping Lu, Zhao-Xiang Bian, Quan-Bin Han*, Akt downstream of NFκB, MAPKs and IRF3 pathway involved in macrophage activation induced by Astragalus polysaccharide RAP, Journal of Functional Foods, 2017, 37, 152-159.

25.      Hau-Yee Fung , Yan Lang, Hing-Man Ho, Tin-Long Wong, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung and Quan-Bin Han*Comprehensive Quantitative Analysis of 32 Chemical Ingredients of a Chinese Patented Drug Sanhuang Tablet. Molecules 2017, 22010111

26.      Wei  Wei, Zhi-Peng Li , Tong Zhu , Hau-Yee Fung , Tin-Long Wong , Xin  Wen , Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung , Quan-Bin Han*, Anti-fatigue effects of the unique polysaccharide marker of Dendrobium officinale on BALB/c mice, Molecules 2017, 22010155.

27.      Q.L. Chen, Y.J. Chen, S.S. Zhou, K.M. Yip, J. Xu*, H.B. Chen*, Z.Z. Zhao. Laser microdissection hyphenated with high performance gel permeation chromatography-charged aerosol detector and ultra-performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry for histochemical analysis of polysaccharides in herbal medicine: Ginseng, a case study. International Journal of Biological Macromolecules 107 (2018) 332-342.

28.      J. Xu, H.B. Chen, S.L. Li. Understanding the molecular mechanisms of the interplay between herbal medicines and gut microbiota. Medicinal Research Reviews 37 (2017) 1140-1185

29.      Fu XQ, Chou JY, Li T, Zhu PL, Li JK, Yin CL, Su T, Guo H, Lee KW, Hossen MJ, Chou GX, Yu ZL. The JAK2/STAT3 pathway is involved in the anti-melanoma effects of atractylenolide I. Exp Dermatol. 2017 Oct 27. doi: 10.1111/exd.13454.

30.      Liu B, Fu XQ, Li T, Su T, Guo H, Zhu PL, Tse AK, Liu SM, Yu ZL*. Computational and experimental prediction of molecules involved in the anti-melanoma action of berberine. J Ethnopharmacol. 2017 Aug 17; 208: 225-235.

31.      Kwan HY, Wu J, Su T, Chao XJ, Yu H, Liu B, Fu X, Tse AKW, Chan CL, Fong WF, Yu ZL*. Schisandrin B regulates lipid metabolism in subcutaneous adipocytes. Sci Rep. 2017 Aug 31;7(1): 10266.

32.      Li T, Fu XQ, Tse AK, Guo H, Lee KW, Liu B, Su T, Wang XY, Yu ZL*. Inhibiting STAT3 signaling is involved in the anti-melanoma effects of a herbal formula comprising Sophorae Flos and Lonicerae Japonicae Flos. Sci Rep. 2017 Jun 8; 7(1): 3097.

33.      Kwan HY, Wu J, Su T, Chao XJ, Liu B, Fu XQ, Chan CL, Lau RHY, Tse AKW, Han QB, Fong WF, Yu ZL*. Cinnamon induces browning in subcutaneous adipocytes. Sci Rep. 2017 May 26; 7(1): 2447.

34.      Tse AK, Chen YJ, Fu XQ, Su T, Li T, Guo H, Zhu PL, Kwan HY, Cheng BC, Cao HH, Lee SK, Fong WF, Yu ZL*. Sensitization of melanoma cells to alkylating agent-induced DNA damage and cell death via orchestrating oxidative stress and IKKβ inhibition. Redox Biol. 2017 Apr; 11: 562-576.

35.      Su T, Bai JX, Chen YJ, Wang XN, Fu XQ, Li T, Guo H, Zhu PL, Wang Y, Yu ZL*. An Ethanolic Extract of Ampelopsis Radix Exerts Anti-colorectal Cancer Effects and Potently Inhibits STAT3 Signaling In Vitro. Front Pharmacol. 2017 Apr 28; 8: 227.

36.      Congcong Lin, Blenda Chi Kwan Wong, Hubiao Chen, Zhaoxiang Bian, Ge Zhang, Xue Zhang, Muhammad Kashif Riaz, Deependra Tyagi, Ge Lin, Yanbo Zhang, Jinjin Wang, Aiping Lu* & Zhijun Yang*. Pulmonary delivery of triptolideloaded liposomes decorated with anti-carbonic anhydrase IX antibody for lung cancer therapy, Scientific Reports, 7: 1097, DOI: 10.1038/s41598-017-00957- 4, (2017).

37.      Xue Zhang, Congcong Lin, Aiping Lu, Ge Lin, Huoji Chen, Qiang Liu, Zhijun Yang* & Hongqi Zhang*, Liposomes equipped with cell penetrating peptide BR2 enhances chemotherapeutic effects of cantharidin against hepatocellular carcinoma, Drug Delivery, (2017), 24,(1), 986-998, doi.10.1080/10717544.2017.1340361.  

38.      Xue Zhang , Cong-Cong Lin, Wai-Kei-Nickie Chan, Kang-Lun Liu, Zhijun Yang*, Hong-Qi Zhang*. Augmented Anticancer Effects of Cantharidin with Liposomal Encapsulation: In Vitro and In Vivo Evaluation, Molecules, 22 (2017), 1052:1-12; doi.10.3390/molecules22071052.

 

2016

1.          Ka-Man Yip, Jun Xu *, Wing-Sum Tong, Shan-Shan Zhou, Tao Yi, Zhong-Zhen Zhao and Hu-Biao Chen*. Ultrasound-Assisted Extraction May Not Be a Better Alternative Approach than Conventional Boiling for Extracting Polysaccharides from Herbal Medicines. Molecules. 2016; 21:1569.

2.          Tao Yi, Lin Zhu, Guo-Yuan Zhu, Yi-Na Tang, Jun Xu, Jia-Yi Fan, Zhong-Zhen Zhao & Hu-Biao Chen*. HSCCC-based strategy for preparative separation of in vivo metabolites after administration of an herbal medicine: Saussurea laniceps, a case study. Scientific Reports. 2016; 6:33036.

3.          Yan-Cheng Tang, Hong-Xia Tian, Tao Yi*, Hu-Biao Chen*. The critical roles of mitophagy in cerebral ischemia. Protein & Cell. 2016; 7(10):699-713.

4.          Shuo Yu, Lin Zhu, Zhangang Xiao, Jing Shen, Jie Li, Hongshan Lai, Jingjing Li, Hubiao Chen*, Zhongzhen Zhao, and Tao Yi*. Rapid Fingerprint Analysis of Flos Carthami by Ultra-Performance Liquid Chromatography and Similarity Evaluation. Journal of Chromatographic Science. 2016; 54(9):1619-1624.

5.          He Xicheng, Tao Yi, Yina Tang, Jun Xu, Zhang Jianye, Yazhou Zhang, Lisha Dong * and Hubiao Chen*. Assessing the quality of Smilacis Glabrae Rhizoma (Tufuling) by colormetrics and UPLC-Q-TOF-MS. Chinese Medicine. 2016; 11:33.

6.          Ren-Jie Huang, Jian Xiao, Xiao-Jun Lin, Hu-Biao Chen*. Separation of ampelopsin from ampelopsis grossedentata leaves by column chromatography of macroporous resins. Journal of Chinese Medicinal Materials. 2016; 39(5):1117-1119. (in Chinese)

7.          Tao Yi, Jia-Yan Fang, Lin Zhu, Yi-Na Tang, Hong Ji, Ya-Zhou Zhang, Ju-Cheng Yu, Xiao-Jun Zhang, Zhi-Ling Yu, Zhong-Zhen Zhao and Hu-Biao Chen*. The variation in the major constituents of the dried rhizome of Ligusticum chuanxiong (Chuanxiong) after herbal processing. Chinese Medicine. 2016; 11:26.

8.          Jian-ye Zhang, Min-ting Lin, Ho-Yi Tung, Si-li Tang, Tao Yi, Ya-zhou Zhang, Yi-na Tang, Zhong-zhen Zhao, Hu-biao Chen*. Bruceine D Induces Apoptosis in Human Chronic Myeloid Leukemia K562 Cells via Mitochondrial Pathway. American Journal of Cancer Research. 2016; 6(4):819-826.

9.          Qi-Lei Chen, Xi-Yu Chen, Lin Zhu, Hu-Biao Chen*, Hing-Man Ho, Wing-Ping Yeung, Zhong-Zhen Zhao, Tao Yi*. Review on Saussurea laniceps, a potent medicinal plant known as “Snow Lotus”: botany, phytochemistry and bioactivities. Phytochemistry Reviews. 2016; 15:537-565.

29.      Huang Ren-jie, Yan Xue-li, Chen Hu-biao*. Preparation and in vitro evaluation of ampelopsin-loaded nanomicelles. China Journal of Chinese Materia Medica. 2016; 41(6):65-69.

30.      ZZ Zhao, E Brand, HY Kwan, QB Han, MJ Zhou. Clarifying the origin of Houzao. Chinese Medicine. 2018, 13:25

31.      ZZ Zhao, P Guo, E Brand. A concise classification of bencao (materia medica). Chinese Medicine. 2018, 13:18

32.      L Liang, J Xu, WW Zhou, E Brand, HB Chen, ZZ Zhao*. Integrating Targeted and Untargeted Metabolomics to Investigate the Processing Chemistry of Polygoni Multiflori Radix. Frontiers in Pharmacology. 2018, 9:934

33.      LX Zhu, J Xu, SJ Zhang, RJ Wang, Q Huang, HB Chen, XP Dong, ZZ Zhao*. Qualitatively and quantitatively comparing secondary metabolites in three medicinal parts derived from Poria cocos (Schw.) Wolf using UHPLC-QTOF-MS/MS-based chemical profiling. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2018, 150: 278-286

34.      LX Zhu, J Xu, RJ Wang, HX Li, YZ Tan, HB Chen, XP Dong, ZZ Zhao*. Correlation between quality and geographical origins of Poria cocos as revealed by UHPLC- QTOF-MS/MS-based qualitative fingerprint profiling and UHPLC-QqQ-MS/MS-based quantitative determination of triterpenoid acids. Molecules. 2018, 23

35.      L Liang, J Xu, ZT Liang, XP Dong, HB Chen, ZZ Zhao*. Tissue-Specific Analysis of Secondary Metabolites Creates a Reliable Morphological Criterion for Quality Grading of Polygoni Multiflori Radix. Molecules. 2018, 23(5):1115-1129

36.      Y Jaiswal, ZT Liang, A Ho, HB Chen, L Williams, ZZ Zhao*. Tissue-based metabolite profiling and qualitative comparison of two species of Achyranthes roots by use of UHPLC-QTOFMS and laser micro-dissection. Journal of Pharmaceutical Analysis. 2018, 8: 10-19

37.      Tin-Long Wong, Ya-Qi An, Bing-Chao Yan, Rui-Qi Yue, Tian-Bo Zhang, Hing-Man Ho, Tian-Jing Ren, Hau-Yee Fung, Jian-Xin Pu*, Quan-Bin Han* (corresponding author), Han-Dong SUN, Comprehensive quantitative analyses of Chinese patent drug YinHuang Drop Pill, Journal of Pharmaceutical & Biomedical Analysis, 2016, 125, 415–426.

38.      Siu-Leung Chau, Zhi-Bing Huang, Wen-Hua Huang, Rui-Qi Yue, Alan Ho, Chao-Zhan Lin, Zhi-Hong Jiang, Zhong-Zhen Zhao, Hai-Yan Xie, Quan-Bin Han*, Comprehensive Quantitative Analysis of SQ Injection Using Multiple Chromatographic Technologies, Molecules, 2016, 21(8), 1092; doi:10.3390/molecules21081092.

39.      Xiao-Jun Li, Wan-Rong Bao, Ge Zhang, Ai-Ping Lu, Shun-Chun Wang*, Quan-Bin Han*, Chemical structure and immunomodulating activities of an α-glucan purified from Lobelia chinensis Lour., Molecules, 2016, 21, 779. No. 2106779.

40.      Wei Wei, Lei Feng, Wan-Rong Bao, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, Shao-Ping Nie*, Quan-Bin Han*, Structure characterization and immunomodulating effects of the polysaccharides isolated from Dendrobium officinale, Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2016, 64, 881–889.

41.      Wei Wei, Hai-Tao Xiao, Wan-Rong Bao, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, Xiao-Qiang Han, Chun-Hay Ko, Clara Bik-San Lau, Chun-Kwok WONG, Kwok-Pui Fung, Ping-Chung Leung, Zhao-Xiang Bian*, Quan-Bin Han*, TLR-4 may mediate signaling pathways of Astragalus polysaccharide RAP induced cytokine expression of RAW264.7cells, Journal of Ethnopharmacology, 2016, 179, 243–252.

42.      Ying-Yu Huang, Liang-Feng Liu, Rui-Qi Yue, Jun Xu, Alan Ho, Min Li*, Quan-Bin Han* (corresponding author)Full component analysis of Chinese medicine formula Tianma-Gouteng-Yin, Chinese Medicine, 2016, 11 (1) :44.

43.      Huai-Xue Mu, Cheng-Yuan Lin, Lin-Fang Huang, Da-Jian Yang, Ai-Ping Lu, Quan-Bin Han*, Zhao-Xiang Bian*, A Coumarin Isolated from Bupleurum malconense and Its Anti-inflammatory Effects through Inhibiting NF-κB Activation, Chinese Medicine, 2016 Feb 13;11:5. doi: 10.1186/s13020-016-0077-x.

44.      Xianjun Yu, Qun Zhao, Haiwei Zhang, Xixi Zhang, Cunxian Fan, Qun Xie, Chengxian Xu, Yongbo Liu, Xiaoxia Wu, Quan-Bin Han*, and Haibing Zhang*, Gambogenic acid inhibits LPS-simulated inflammatory response by suppressing NF-κB and MAPK in J774.1murine macrophages, Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 2016, doi: 10.1093/abbs/gmw021.

45.      L. Zhou, J.D. Xu, S.S. Zhou, Q. Mao, M. Kong, H. Shen, X.Y. Li, S.M. Duan, J. Xu*, S.L. Li*. Integrating targeted glycomics and untargeted metabolomics to investigate the processing chemistry of herbal medicines, a case study on Rehmanniae Radix. Journal of Chromatography A 1472 (2016) 74-87.

46.      Cheng BCY, Fu XQ, Guo H, Li T, Wu ZZ, Chan, K, Yu ZL*. The genus Rosa and arthritis: Overview on pharmacological perspectives. Pharmacol Res. 2016; 114: 219-234.

47.      Su T, Tan Y, Tsui MS, Yi H, Fu XQ, Li T, Chan CL, Guo H, Li YX, Zhu PL, Tse AK, Cao H, Lu AP, Yu ZL*. Metabolomics reveals the mechanisms for the cardiotoxicity of Pinelliae Rhizoma and the toxicity-reducing effect of processing. Sci Rep. 2016 Oct 4; 6: 34692.

48.      Su T, Zhang WW, Zhang YM, Cheng BC, Fu XQ, Li T, Guo H, Li YX, Zhu PL, Cao H, Yu ZL*. Standardization of the manufacturing procedure for Pinelliae Rhizoma Praeparatum cum Zingibere et Alumine. J Ethnopharmacol. 2016 Dec 4; 193:663-669.

49.      Du J, Yan Cheng BC, Fu XQ, Su T, Li T, Guo H, Li SM, Wu JF, Yu H, Huang WH, Cao H, Yu ZL*. In vitro assays suggest Shenqi Fuzheng Injection has the potential to alter melanoma immune microenvironment. J Ethnopharmacol. 2016 Dec 24; 194: 15-19.

50.      Du J, Wu JF, Fu XQ, Tse KW, Li T, Su T, Yu ZL*. Icairiside II Overcomes TRAIL Resistance of Melanoma Cells through ROS-Mediated Downregulation of STAT3/cFLIP signalling. Oncotarget. 2016 Aug 9; 7(32): 52218–52229.

51.      Wu JF, Du J, Fu XQ, Liu B, Li T, Su T, Tse AKW, Yu ZL*. Iciartin, a novel FASN inhibitor, exerts anti-melanoma activities through IGF-1R/STAT3 signaling. Oncotarget. 2016 Aug 9; 7(32): 51251-51269.

52.      Ma XQ, Li SM, Chan CL, Su T, Cheng BCY, Li WD, Fong WF, Yu ZL*. Inference of sulfur fumigation on volatile oil constitutnets of Codonopsis Radix (Dangshen) by GC-MS method. Afr J Tradit Complem. 2016; 13: 197-202.

53.      Ma XQ, Li SM, Chan CL, Su T, Li WD, Cao H, Fong WF, Yu ZL*. Influence of sulfur fumigation on glycoside profile in the dried root of Platycodon grandiflorum (Jiegeng). Chin Med. 2016 Jul 6; 11: 32.

54.      Cao HH, Chu JH, Kwan HY, Su T, Yu H, Cheng CY, Fu XQ, Guo H, Li T, Tse AKW, Chou GX, Mo HB, Yu ZL*. Inhibition of the STAT3 signaling pathway contributes to apigenin-mediated antimetastatic effect in melanoma. Sci Rep. 2016 Feb 25; 6: 21731.

55.      Cheng CY, Yu H, Guo H, Su T, Fu XQ, Li T, Cao HH, Tse KW, Zheng-Zhi Wu ZZ, Kwan HY, Yu ZL*. A herbal formula comprising Rosae Multiflorae Fructus and Lonicerae Japonicae Flos attenuates collagen-induced arthritis and inhibits TLR4 signalling.in rats. Sci Rep. 2016 Feb 10; 6: 20042.

56.      Su T, Cheng CY, Fu XQ, Li T, Guo H, Cao HH, Kwan HY, Tse KW, Yu H, Cao H, Yu ZL*. Comparison of the toxicities, activities and chemical profiles of raw and processed Xanthii Fructus. BMC Complement Altern Med. 2016; 16(1): 24.

57.      Shu X, Jiang XW, Cheng CY, Chen GY, Yu ZL*. Ultra-performance liquid chromatography-quadrupole/time-of-flight mass spectrometry analysis of the impact of processing on toxic components of Kansui Radix. BMC Complement Altern Med. 2016 Feb 24; 16:73.

58.      Kwan HY, Chao XJ, Su T, Fu XQ, Tse AK, Fong WF, Yu ZL*. The anti-cancer and anti-obesity effects of Mediterranean diet. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015 Apr 1; 89-94. doi:10.1080/10408398.2013.852510.

 

2015

1.          LL Wong, ZT Liang, H ChenZZ Zhao*. Ingredients authentication of commercial Xihuangcao herbal tea by microscopic technique combined with UPLC-ESI-QTOF-MS/MS. Analytical Methods. 2015, 7(10): 4257-4268

2.          Y Jaiswal, ZT Liang, A Ho, HB ChenZZ Zhao*. Metabolite profiling of tissues of Acorus calamus and A. tatarinowii rhizomes by using LMD, UHPLC-QTOF MS and GC-MS. Planta Medica. 2015, 81(4): 333-341

3.          QL Wang, ZT Liang, Y Peng, JL Hou, SL Wei, ZZ Zhao*, WQ Wang*. Whole transverse section and specific-tissue analysis of secondary metabolites in seven different grades of root of Paeonia lactiflora using laser microdissection and liquid chromatography-quadrupole/time of flight-mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2015, 103: 7-16

4.          Yi-Na Tang, Yu-Xin Pang, Xi-Cheng He, Ya-Zhou Zhang, Jian-Ye Zhang, Zhong-Zhen Zhao, Tao Yi*, Hu-Biao Chen*. UPLC–QTOF–MS Identification of Metabolites in Rat Biosamples after Oral Administration of Dioscorea saponins: A Comparative Study. Journal of Ethnopharmacology. 2015; 165:127-140.

5.          Jia-Yan Fang, Lin Zhu, Tao Yi*, Jian-Ye Zhang, Ling Yi, Zhi-Tao Liang, Li Xia, Jia-Fu Feng, Jun Xu, Yi-Na Tang, Zhong-Zhen Zhao and Hu-Biao Chen*. Fingerprint analysis of processed Rhizoma Chuanxiong by high -performance liquid chromatography coupled with diode array detection. Chinese Medicine. 2015; 10:2.

6.          Tao Yi, Lin Zhu, Wan-Ling Peng, Xi-Cheng He, Hong-Li Chen, Jie Li, Tao Yu, Zhi-Tao Liang, Zhong-Zhen ZhaoHu-biao Chen*. Comparison of ten major constituents in seven types of processed tea using HPLC-DAD-MS followed by principal component and hierarchical cluster analysis. LWT - Food Science and Technology. 2015; 62(1):194-201.

7.          Tian-Bo Zhang, Rui-Qi Yue, Jun Xu, Hing-Man Ho, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung, Siu-Leung Chau, Zhongzhen ZhaoHu-Biao Chen*, Quan-Bin Han*. Comprehensive quantitative analysis of Shuang-Huang- Lian oral liquid using UHPLC-Q-TOF-MS and HPLC-ELSD. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2015; 102:1-8.

8.          Y Ye, XJ Chao, JF Wu, BC Cheng, T Su, XQ Fu, T Li, H Guo, AK Tse, HY Kwan, J Du, GX Chou, ZL Yu*. ERK/GSK3β signaling is involved in atractylenolide I-induced apoptosis and cell cycle arrest in melanoma cells. Oncology Reports. 2015 Jul 6. doi: 10.3892/or.2015.4111.

9.          HY Kwan, X Niu, W Dai, T Tong, X Chao, T Su, CL Chan, KC Lee, X Fu, H Yi, H Yu, T Li, AK Tse, WF Fong, SY Pan, A Lu, ZL Yu*. Lipidomic-based investigation into the regulatory effect of Schisandrin B on palmitic acid level in non-alcoholic steatotic livers. Scientific Report. 2015 Mar 13; 5: 9114. doi: 10.1038/srep09114.

10.      HY Kwan, X Chao, T Su, XQ Fu, B Liu, AK Tse, WF Fong, ZL Yu*. Dietary lipids and adipocytes: potential therapeutic targets in cancers. The Journal of Nutritional Biochemistry. 2015, 26(4): 303-311


2014

1.          ZT Liang*, YJ Chen, L Xu, MJ Qin, T Yi, HB ChenZZ Zhao*. Localization of ginsenosides in the rhizome and root of Panax ginseng by laser microdissection and liquid chromatography–quadrupole/time of flight-mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2014, 105: 121-133

2.          L Yi, ZT Liang, Y Peng, P Guo, LL Wong, XJ Wan, HM Ho, ZZ Zhao*. Histochemical evaluation of alkaloids in rhizome of Coptis chinensis using laser microdissection and liquid chromatography/mass spectrometry. Drug Testing and Analysis. 2014, doi: 10.1002/dta.1703

3.          Y Jaiswal, ZT Liang, A Ho, LL Wong, P Yong, HB Chen, ZZ Zhao*. Distribution of toxic alkaloids in the tissues from three herbal medicine Aconitum species using laser micro-dissection, UHPLC-QTOF MS and LC-MS/MS techniques. Phytochemistry. 2014, 107: 155-174   

4.          Y Jaiswal, Z Liang, A Ho, P Guo, H ChenZZ Zhao*. Tissue-specific metabolite profiling of Cyperus rotundus L. rhizomes and (+)-nootkatone quantitation by using laser micro dissection, UHPLC-QTOF MS and GC-MS techniques. Journal of Food and Agricultural Chemistry. 2014, 62(29): 7302-7316

5.          YJ Chen, ZT Liang, Y Zhu, GY Xie, M Tian, ZZ Zhao*, MJ Qin*. Tissue-specific metabolites profiling and quantitative analyses of flavonoids in the rhizome of Belamcanda chinensis by combining laser-microdissection with UHPLC-Q/TOF-MS and UHPLC-QqQ-MS. Talanta. 2014, In press.

6.          XX Huang, ZT Liang, HB ChenZZ Zhao*, P Li* (2014). An experimental study on four kinds of Chinese herbal medicines containing alkaloids using fluorescence microscope and microspectrometer. Journal of Microscopy-Oxford. In press.

7.          ZT Liang*, KY Oh, YQ Wang, T Yi, HB ChenZZ Zhao*. Cell type-specific qualitative and quantitative analysis of saikosaponins in three Bupleurum species using laser microdissection and liquid chromatography–quadrupole/time of flight-mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2014, 97:157-165

8.          H Xie, JR Wang, LF Yau, Y Liu, L Liu, QB Han, ZZ Zhao*, ZH Jiang*. Catechins and procyanidins of Ginkgo biloba show potent activities towards the inhibition of β-amyloid peptide aggregation and destabilization of preformed fibrils. Molecules. 2014, 19(4): 5119-5134.

9.          H Xie, JR Wang, LF Yau, Y Liu, L Liu, QB Han, ZZ Zhao*, ZH Jiang*. Quantitative analysis of the flavonoid glycosides and terpene trilactones in the extract of Ginkgo biloba and evaluation of their inhibitory activity towards fibril formation of β-amyloid peptide. Molecules. 2014, 19(4): 4466-4478.

10.      Y Jaiswal, ZT Liang, A Ho, HB ChenZZ Zhao*. A comparative tissue specific metabolite analysis and determination of protodioscin content in Asparagus species used in Traditional Chinese Medicine and Ayurveda by use of laser micro dissection, UHPLC-QTOF MS and LC-MS/MS techniques. Phytochemical Analysis. 2014 Apr 16. doi: 10.1002/pca.2522.

11.      MH Wu, W Zhang, P Guo, ZZ Zhao*. Identification of seven Zingiberaceous species based on comparative anatomy of microscopic characteristics of seeds. Chinese Medicine. 2014, 9(1):10

12.      Tao Yi, Shuk-Man Li, Jia-Yi Fan, Lan-Lan Fan, Zhi-Feng Zhang, Pei Luo, Xiao-Jun Zhang, Jian-Gang Wang, Lin Zhu, Zhong-Zhen Zhao and Hu-Biao Chen*. Comparative analysis of EPA and DHA in fish oil nutritional capsules by GC-MS. Lipids in Health and Disease. 2014; 13:190.

13.      Jun Xu, Song-Lin Li, Rui-Qi Yue, Chun-Hay Ko, Jiang-Miao Hu, Jing Liu, Hing-Man Ho, Tao Yi, Zhong-Zhen Zhao, Jun Zhou, Ping-Chung Leung, Hu-Biao Chen*, Quan-Bin Han*. A novel and rapid HPGPC-based strategy for quality control of saccharide-dominant herbal materials: Dendrobium officinale, a case study. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2014; 406(25):6409-6417.

14.      Ya-Zhou Zhang, Feng Xu, Jian-Ye Zhang, Tao Yi, Yi-Na Tang, Jun Xu, Wan-Ling Peng, Hu-Biao Chen*. The analysis of the fragmentation behaviors of 11 isoflavones with ESI-IT-TOF-MSn. Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences. 2014; 23(9):631-641.

15.      Shuk-Ching Tze, Zhong-Zhen ZhaoHu-Biao Chen*, Statistical analysis of Chinese herbal medicines commonly used in Hong Kong Chinese medicine clinics. Hong Kong Chinese Medicinal Journal. 2014; 9(3):43-47. (in Chinese)

16.      Tao Yi, Lan-Lan Fan, Hong-Li Chen, Guo-Yuan Zhu, Hau-Man Suen, Yi-Na Tang, Lin Zhu, Zhongzhen ZhaoHubiao Chen*, Comparative analysis of diosgenin in Dioscorea species and related medicinal plants by UPLC-DAD-MS. BMC Biochemistry. 2014; 15:19.

17.      Jia-Yi Fan, Tao Yi *, Chui-Mei Sze-To, Lin Zhu, Wan-Ling Peng, Ya-Zhou Zhang, Zhong-Zhen Zhao and Hu-Biao Chen*. A Systematic Review of the Botanical, Phytochemical and Pharmacological Profile of Dracaena cochinchinensis, a Plant Source of the Ethnomedicine “Dragon’s Blood”. Molecules. 2014; 19:10650-10669.

18.      Qilei Chen, Tao Yi*, Yina Tang, Lailai Wong, Xiaoxuan Huang, Zhongzhen Zhao, and Hubiao Chen*. Comparative authentication of three “Snow Lotus” herbs by macroscopic and microscopic features. Microscopy Research and Technique. 2014; 77:631-641.

19.      Guangyi Yang, Hubiao Chen*, Zhongzhen Zhao, Tao Yi, Jiyan Chen. Resources and utilization of Taoist Medicinal Plants Distributed in Wudang Mountain. Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences. 2014; 23(6):412-420.

20.      Tao Yi, Lin Zhu, Yi-Na Tang, Jian-Ye Zhang, Zhi-Tao Liang, Jun Xu, Zhong-Zhen Zhao, Zhi-Ling Yu, Zhao-Xiang Bian, Zhi-Jun Yang, Hu-biao Chen*. An integrated strategy based on UPLC–DAD–QTOF-MS for metabolism and pharmacokinetic studies of herbal medicines: Tibetan “Snow Lotus” herb (Saussurea laniceps), a case study. Journal of Ethnopharmacology. 2014;153 (3) :701-713.

21.      Zhang Yazhou, Xu Feng, Yi Tao, Zhang Jianye, Xu Jun, Tang Yinna, He Xichen, Liu Jing, Chen Hubiao*. Chemical profile analysis and comparison of two versions of the classic TCM formula Danggui Buxue Tang by HPLC-DAD-ESI-IT-TOF-MSn. Molecules. 2014; 19:5650-5673.

22.      Jun Xu, Rui-Qi Yue, Jing Liu, Hing-Man Ho, Tao Yi, Hu-Biao Chen*, Quan-Bin Han*. Structural diversity requires individual optimization of ethanol concentration in polysaccharide precipitation. International Journal of Biological Macromolecules. 2014; 67:205-209.

23.      Yina Tang, Xichen He, Quanlan Chen, Lanlan Fan, Jianye Zhang, Zhongzhen Zhao,Lisha Dong, Zhitao Liang, Tao Yi*, and Hubiao Chen*. A Mixed Microscopic Method for Differentiating Seven Species of “Bixie”- Related Chinese Materia Medica. Microscopy Research and Technique. 2014; 77:57-70.

24.      Kun-Zi Yu, Jing Liu, Bao-Lin Guo, Zhong-Zhen Zhao, Hao Hong, Hu-Biao Chen*, Shao-Qing Cai*. Microscopic research of a multi-source traditional Chinese medicine: Asdragli Radix. Journal of Natural Medicines. 2014; 68(2):340-50.

25.      T Su, H Yu, HY Kwan, XQ Ma, HH Cao, CY Cheng, AK Leung, CL Chan, WD Li, H Cao, WF Fong, ZL Yu*. Comparisons of the chemical profiles, cytotoxicities and anti-inflammatory effects of raw and rice wine-processed Herba Siegesbeckiae. Journal of Ethnopharmacology. 2014, 156: 365-369

26.      XQ Ma, AK Leung, CL Chan, T Su, WD Li, SM Li, DW Fong, ZL Yu*. UHPLC UHD Q-TOF MS/MS analysis of the impact of sulfur fumigation on the chemical profile of Codonopsis Radix (Dangshen). Analyst. 2014, 39(2): 505-516.